ddd
Načítám obsah...Vyhledávání
Peníze v banku
503 Kč
Co je to bank a jak čerpat?
WebShop Menu
Měna eshopu:


Zboží v akci
Nové zboží


[ Mapa obchodu ]
WebShop Tip
Naše projekty
www.skodateam.cz
dumsnu.skodateam.cz
vysivky.skodateam.cz
Reklama


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi prodávajícím:

Roman Schavel, Luby 79, 33901 Klatovy, IČO: 73437794
telefon: 603 569 053, email: erman@skodateam.cz

a kupujícím.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

CENA ZBOŽÍ

Cena zboží v internetovém obchodu je vždy aktuální, platná a uvedena včetně DPH.
Pokud si vyberete zobrazení cen v cizí měně (EUR, USD, GPB), je přepočet proveden dle aktuálního kurzu ČNB a cena je platná ke dni nákupu. Platit objednávku lze v korunách (CZK), eurech (EUR), amerických dolarech (USD) nebo briských librách (GBP). Zvolená měna, částka v měně, kurz a přepočet je vždy uveden na faktuře.

PROSTŘEDKY KOMUNIKACE

Kupující i prodávající si hradí vzniklé náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (telefon, email) dle platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
Potvrzením objednávky se nerozumí email, který je zaslán automatickým systémem ihned po odeslání objednávky (kopie objednávky).

KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem vystavení dokladu prodejcem. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující upozorněn dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Též jsou zaslány emailem spolu s kopií objednávky.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží bude doručeno způsobem zvoleným kupujícím v rámci objednávky. Kupujícímu bude k ceně zboží započítána i odpovídající cena za dodání uvedená v objednávce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena zboží a dopravy zboží bude kupujícím uhrazena hotově (prodejci při osobním odběru zboží nebo třetí osobě – přepravci – v případě dobírky), prostřednictvím platby předem na účet či prostřednictvím úhrady platební kartou.
Objednávky ze zahraničí je možné platit v EUR předem na slovenský účet. Tímto způsobem odpadnou bankovní poplatky za zahraniční převod a též se sníží částka za dopravu o příplatek za dobírku.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží a ceny dopravy zboží.

DORUČENÍ FAKTURY

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s vystavením a zasláním faktury/účtenky elektronickou formou. Faktura bude odeslána automaticky po obdržení platby, což je obvykle do 10 dnů od zaplacení.
Kupující si může kdykoli vytisknout fakturu tlačítkem >vytisknout fakturu< u své objednávky. Odkaz na objednávku obdrží v potvrzovacím emailu o nákupu.
Pokud kupující vybral platbu na účet, je doručena faktura již v potvrzovacím emailu. Faktura je vystavena v měně CZK pro tuzemské objednávky, v EUR pro objednávky z EU, v GBP pro objednávky z Anglie a v USD mimo EU. Přepočet je řízen kurzem ČNB platným ke dni nákupu a je uveden na faktuře.
Faktura bude kupujícímu doručena vždy po spárování platby na email zadaný při nákupu. Pokud kupující požaduje tištěnou fakturu, zatrhne tuto volbu při objednávce.

ZÁRUČNÍ DOBA

Zákonná záruční doba je 24 měsíců, přičemž její platnost běží od data převzetí zboží.
Kupující má dle zákona právo doručenou zásilku odmítnout, je-li poškozená nebo neúplná.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) bude vyřízeno v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR, zejména v souladu s § 13 a § 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud nebude kupující se zbožím spokojen, může jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a prodávající dle výběru kupujícího vrátí peníze nebo vymění zboží za jiné.
Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budou souviset s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Všichni prodejci internetového obchodu poskytují spotřebiteli dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
Pokud se kupující rozhodne využít tuto možnost, oznámí tento fakt prodejci a po domluvě zašle zboží zpět, včetně průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy, spolu s informací ohledně vrácení hodnoty zboží - tedy například číslo účtu.
Toto právo se nevztahuje na zboží upravené a vyrobené na míru podle přání kupujícího. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu rovněž nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.
V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude uplatněn vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto doporučujeme vrátit zboží v kompletním obalu, jinak budeme uplatňovat právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tedy navrácením do původního stavu, pořízení nového obalu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté kupujícímu naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

VRÁCENÍ PENĚZ

Hodnota zboží bude kupujícímu vrácena na bankovní účet ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení zboží prodávajícímu.
Náklady na vrácení zboží jsou na straně kupujícího.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pro ohlášení reklamace se spojte s prodejce telefonicky nebo emailem a domluvte postup pro reklamaci a adresu pro vrácení zboží - zboží nezasílejte na fakturační adresu!
K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit popis závady a zpáteční adresu pro zaslání nového kusu nebo číslo účtu pro vrácení peněz.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
O reklamaci rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě.
Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí reklamace do dne vyřízení reklamace, nikoliv do dne vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

GDPR

V rámci zajišťování svých činností zpracovávají jednotliví prodejci (dále jen Škodateam) osobní údaje a vůči těmto zpracováním jsou v postavení správce osobních údajů.

Škodateam zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
Zabezpečení činnosti společnosti
Marketing

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:
a) subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Škodateamu uložena zvláštním právním předpisem.
3) Při zpracování osobních údajů u Škodateamu nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.
5) Máte právo:
a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Škodateamu jsou nepřesné),
c) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
d) podat stížnost u dozorového orgánu.
6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
7) Svá práva vůči Škodateamu uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: erman@skodateam.cz
Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Kopii aktuálního platného znění obdrží kupující vždy v potvrzovacím emailu o nákupu.


SHRNUTÍ DŮLEŽITÉHO

Od kupní smlouvy je možné odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů, která začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty, ale zboží může být po dohodě vráceno i později.
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio,video a další datové nosiče. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
U zboží upraveného na přání kupujícího nevzniká ze zákona nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Případné odstoupení od smlouvy zůstává věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím - jak vrácení, tak výše částky.
Peníze prodávající vrátí nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, způsobem jaký si kupující zvolí, ne však dříve, než obdrží vracené zboží.
Faktura k nákupu je zaslána automaticky systémem a to vždy na email a po spárování platby. U dobírky může trvat 14 dnů, než dopravce převede peníze na náš účet.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

S tímto článkem souvisí
Bazar
 Online pokec[ větší okno ]  
Načítám zprávy...
Načítám uživatele...
(255)
 
Copyright 2001-2024
Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Spilková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email

Partneři ŠKODATEAMU
Výměna oleje v automatu

Výměna oleje v automatické převodovce. Ceník pro vozy Škoda.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Můj obchod
Košík je prázdný
Můj košík
Moje objednávky
Jak u nás nakupovat
Poštovné a doprava
Platba

Provozovatel
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů

Přijímáme platby
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Reklama


Kalendář akcí
<< Červenec 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Přidat akci
Statistika
Právě prohlíží:322
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:44697
Celkem návštěv:188622693

Článků:1010
Fotografií:34735
Komentářů:17313
Uživatelů:4413